Konačna preliminarna lista stipendija i spisak studenata koji ispunjavaju uslove za novčanu nagradu

Služba za boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica obavještava kandidate koji su se javili na Konkurs Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za dodjelu stipendije, da  žalbe na Konačnu preliminarnu listu mogu uputiti Ministarstvu putem Službe za boračko – invalidsku zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, putem Protokola Grada Zenice, šalter sala u roku od osam (8) dana od objavljivanja  Liste,  tj. do 27.05.2020. godine.

SPISAK STUDENATA-APLIKANATA KOJI SU U KONKURENCIJI ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2019/2020. GODINU – (KONAČNA PRELIMINARNA LISTA) –  Zenica

Studenti koji ispunjavaju uslove za novčanu nagradu po članu 5. Kriterija

SPISAK STUDENATA – APLIKANATA KOJI SU PRILOŽILI NEPOTPUNU DOKUMETACIJU I KOJI NE ISPUNJAVJU USLOVE DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2019/2020. GODINU