“KORONA ZAKON”: Ko ostvaruje pravo na subvenciju doprinosa?

Na Facebook stranici “Glas malih biznisa” objavljeno je pojašnjenje ko i na koji način ostvaruje pravo na subvenciju po “korona zakonu”. U nastavku prenosimo objavu.

“Jako je mnogo nedoumica oko ostvarivanja prava na subvenciju po “korona zakonu”, pa kopiram ispod samo ta dva Člana Zakona. Ukratko:
  • morate imati pad poslovanja veći od 20% u odnosu na isti mjesec prošle godine
  • morate imati izmirene obaveze prema državi zaključno su februarom 2020 godine
  • Vlada FBiH i Poreska Uprava imaju obavezu da dostave sve upute najkasnije 15 dana od stupanja Zakona na snagu (do 24.05).
  • Sumnjam da će uplate biti prije nego što se rapodjeli novac od MMF.
ZAKLJUČAK: Politička elita, vladajuća i ova u opoziciji, uopšte ne razumije ekonomiju, malu privredu, probleme. Njima se ne žuri i samo gledaju kako da prevare privrednike.”
———————————————-
DIO DRUGI – MJERE ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH POSLJEDICA
Član 4.
(Subvencioniranje)
(1) Subvencioniranja doprinosa za obvezna osiguranja iz propisa o doprinosima vrše se sukladno odredbama ovoga Zakona iz sredstava Proračuna Federacije.
(2) Poslovni subjekti iz članka 2. točka a) ovoga Zakona koji u mjesecu obračuna 2020. godine imaju plaćene obveze na isplaćene plaće zaključno za veljaču/februar 2020 i pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019 godine imaju pravo na subvencioniranje doprinosa u skladu sa ovim Zakonom u iznosu 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom počevši od obračuna i isplate bruto plaće za travanj tekuće godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće. Subvencioniranje doprinosa za svakog zaposlenog vrši se na način da se za mirovinsko-invalidsko osiguranje usmjerava 135,70 KM, za zdravstveno osiguranje 97,35 KM i za nezaposlenost 11,80 KM.
(3) Isplata najniže neto plaće zaposlenim iz stavka (2) ovog članka nije uvjetovana istodobnim plaćanjem subvencioniranih doprinosa.
(4) Ostvareni promet iz stavka (2) ovog članka utvrđuje Fedaralno ministarstvo financija-Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) na osnovu podataka o evidentiranom prometu putem fiskalnih sistema na serveru Porezne uprave.
(5) Pravo na subvencioniranje doprinosa sukladno odredbama ovoga Zakona imaju i poslovni subjekti koji shodno propisima o fiskalnim sistemima nisu u sistemu fiskalizacije.
(6) Za samostalne poduzetnike i poslovne subjekte u niskoakumulativnim djelatnostima za koje su propisane osnovice manje od najniže bruto plaće subvencioniranje doprinosa za travanj/april tekuće godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i plaćanje doprinosa i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće vrši se u visini iznosa doprinosa utvrđenih na propisane mjesečne osnovice za tekuću godinu.
(7) Poslovni subjekti i samostalni poduzetnici iz st. (2), (5) i (6) ovog članka dužni su dostaviti Poreznoj upravi zahtjev za subvencioniranje i porezne prijave iz propisa o doprinosima i propisa o porezu na dohodak do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
(8) Porezna uprava daje pisane naputke o načinu podnošenja zahtjeva i o potrebnoj dokumentaciji iz stavka (7) ovog članka.
Član 5.
(Obveze poslovnih subjekata)
(1) Ukoliko poslovni subjekti (poslodavci) za bilo koji mjesec u okviru razdoblja iz članka 4. stavak (2) ovoga Zakona obračunaju i isplate iznos plaće zaposlenima koji je viši od najniže bruto plaće dužni su obračunati i uplatiti iznos doprinosa utvrđen kao razliku iznosa obveze za doprinose u skladu sa propisima o doprinosima i iznosa iz članka 4. stavak (2) ovoga Zakona i to istodobno sa isplatom neto plaće i uplate poreza na dohodak.
(2) Samostalni poduzetnici čija je propisana mjesečna osnovica viša od osnovice na koju će biti subvencionirani doprinosi, dužni su razliku doprinosa do iznosa utvrđenog na propisanu osnovicu u skladu sa propisima o doprinosima uplatiti do 10-og tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
(3) Porezna uprava daje pisane upute o načinu podnošenja poreznih prijava iz st. (1) i (2) ovog članka.”