Donesena nova odluka o radu sudova i tužilaštava u BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH usvojio je novu odluku o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u BiH u narednom periodu tokom trajanja pandemije Covida-19, te stavio van snage prethodne odluke.

U novoj odluci je naglašeno da rad pravosudnih institucija mora biti usklađen sa odlukama nadležnih kriznih štabova i drugih nadležnih organa za upravljanje krizom na teritoriji nadležnosti svake pojedinačne pravosudne institucije.

Ovom odlukom je istaknuto da sve odluke o liberalizaciji mjera rada u pravosudnim institucijama moraju biti srazmjerne trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području rada svake institucije koja se mora svakodnevno pratiti, te shodno tome uvoditi ili ublažavati mjere.

– U području krivične nadležnosti predsjednici sudova i glavni tužioci imaju obavezu i da preduzimaju sinhronizovane i koordinisane mjere i liberalizuju mjera – navedeno je u odluci o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u BiH koju je usvojio VSTV na jučerašnjoj elektronskoj sjednici koja je trajala gotovo sedam časova.

U odluci se navodi i da su predsjednici sudova i glavni tužioci u BiH obavezni do 15. maja uvesti puno radno vrijeme onih koji dolaze na posao.

– Broj nosilaca pravosudnih funkcija i radnika koji dolaze na posao odrediće svaki predsjednik suda i glavni tužilac shodno prostornim mogućnostima svake pojedinačne pravosudne institucije za rad u uslovima socijalne distance, te zdravstvene i epidemiološke zaštite svih koji dolaze na posao i lica koja po pozivu dolaze u pravosudne institucije – precizirano je u odluci VSTV-a.

Svi predsjednici sudova i glavni tužioci, navedeno je u odluci VSTS-a, dužni su voditi računa i o ravnomjernom opterećenju svih nosilaca pravosudnih funkcija i radnika prilikom pravljenja rasporeda poslova shodno liberalizaciji mjera koje preduzimaju.

Odlukom se upozorava i da su sve pravosudne institucije dužne prije liberalizacije mjera i uspostavljanja novog načina rada obezbijediti dovoljan broj zaštitnih sredstava, a navedene su i druge preporuke za zaštitu onih koji dolaze u pravosudne institucije.

Predsjednici sudova i glavni tužioci su, takođe, dužni na osnovu ove odluke VSTV-a sačiniti plan liberalizacije mjera u institucijama kojima rukovode, te ih dostaviti VSTV-u, ministarstvima pravde i advokatskim komorama.

U slučaju nepostojanja adekvatnih zaštitnih sredstava neophodnih za liberalizaciju mjera na sudovima i tužilaštvima, predsjednici sudovi i glavni tužioci će o tome obavijestiti nadležna ministarstva pravde i VSTV BiH s ciljem obezbjeđivanja ovih sredstava.

Istaknuto je i da, dok se navedena sredstva ne osiguraju, predsjednici sudova i glavni tužioci neće početi sa liberalizacijom mjera shodno ovoj odluci, već će nastaviti sa dosadašnjim načinom rada prema ranijim odlukama.

U odluci je, takođe, naglašeno da je ročišta moguće organizovati i zakazivati samo na način i u prostorijama u kojima se može obezbjediti adekvatnu socijalnu distancu svih prisutnih i konstantno prirodno provjetravanje, vodeći računa o hitnosti predmeta, starosti predmeta te broju učesnika u postupku.

U odluci je navedeno da će o svim mjerama u organizaciji rada predsjednici sudova i glavni tužioci obavijestiti VSTS, ministarstva pravde i advokatske komore, te istaći jasna uputstva na ulazima u sudove i tužilaštva o načinu ponašanja svih koji ulaze u zgrade pravosudnih institucija.

Ova odluka je na snazi dok traju vanredne okolnosti uzrokovane virusom korona u BiH.

(Vijesti.ba / RTRS)