Čišćenje i sanacija korita rijeke Kočeve

Nakon provedene procedure javne nabavke, izabrani Izvođač, preduzeće „Špic beton“ d.o.o. Zenica, nakon uvođenja u posao i obilaska svih lokacija na kojim je predviđeno čišćenje, započelo je sa radovima koji obuhvataju:

– čišćenje korita rijeke Kočeve u dužini od 2.140 metara što podrazumjeva mašinsko čišćenje nanosa iz korita i odvoz na deponiju,

– sanaciju obaloutvrde u Donjem Čajdrašu u dužini od 40 metara i izgradnju nove u istoj dužini,

– ugradnja kamenog nabačaja u cilju zaštite obale vodotoka na lokalitetu Luke (ispod Grma),

– uklanjanje kamenih blokova iz korita rijekeu Obrenovcima,

– čišćenje korita rijeke Kočeve od raskrsnice Poratje – Rebrovac pa uzvodno u dužini od 630 m.,

– čišćenje Čajdraškog potoka u dužini od 840 metara,

– čišćenje korita rijeke Kočeve kod mosta u Jagodićima,

– zaštita stambenih objekata kod Oglavine, a što se ogleda u ugradnji kamenog nabačaja kao zaštite obale vodotoka u dužini od 115 metara

Iznos ugovorenih radova: 116.496,90 (sa uračunatim pdv-om). Radovi se trenutno izvode u skladu sa predviđenom dinamikom, a rok za završetak radova je 120 dana. Osnovni cilj koji se želi postići realizacijom navedenog ugovora je sanacija korita rijeke Kočeve, čišćenje od nanosa i izrada kamenog nabačaja, čime će se poboljšati protok vode, a samim tim spriječiti isticanje rijeke iz korita. U konačnici to predstavlja zaštitu imovine stanovništva koje gravitira kočevskom slivu, gdje je u ranijem periodu usljed većih kiša i pojave bujičnih voda dolazilo do čestih plavljenja. Navedeni projekat realizuje se na osnovu Sporazuma o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu, sklopljenog između Grada Zenice i Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Nadzor nad izvođenjem radova je Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje Grada