Važnost adekvatnog odlaganja električnog i elektronskog otpada

Očuvanje okoliša, adekvatno zbrinjavanje bilo koje vrste otpada, svakodnevna je aktuelna tema. Električni i elektronički otpad, odnosno, EE otpad, svrstava se u kategoriju opasnog i toksičnog. Institucije i firme su zakonski obavezne da ovu vrstu otpada adekvatno zbrinjava.

Električni i elektronički otpad, odnosno, EE otpad sadrži, živu, kadmij, krom, brom, olovo, arsen, azbest, spojeve silicija, berilija, fosfora, te je izuzetno bitno da se zbrinjava na ekološki prihvatljiv način jer uzrokuje mnogobrojne zdravstene probleme, narušava balans  životne sredine, kontaminira pitku vodu.

Elmedin Džampo, komercijalista preduzeća Alba Zenica ističe da su od 2014. godine, od njihovog početka primjene sistema odlaganja EE otpada, do danas prikupili od 20 do 25 tona EE otpada, i to uglavnom od državnih institucija i agencija.

Na godišnjem nivou, kaže naš sagovornik, prikupili su nešto više od 3 tone, što je mnogo manje od kapaciteta ovog reciklažnog odlagališta, što je zabrinjavajuće u vremenu kada se  svakodnevno povećavaju količine EE otpada.

“Problem je, što građani ovakav otpad odvoze u otkupne stanice koje se bave otkupom metala, a njegovo dalje zbrinjavanje je upitno. Uglavnom, tokom 2019. godine, niti jedan  Zeničanin, nije odložio EE otpad da bi bio recikliran i dalje adekvatno zbrinut, te je upitno gdje završava”, poručuje Džampo.

Elmedin Džampo

Pored svih elektroničkih uređaja koje danas koristimo pomenućemo računar koji će jednog dana postati toksični, visoko rizični, kontaminirajući EE otpad, a njegovo odlaganje u Albino reciklažno dvorište je besplatno.

Gospodin Džampo, kao primjer navodi da je za proizvodnju jednog računara težine deset ili petnaest kilograma potrebno 250 kilograma fosilnih goriva, preko 22 kilograma raznih hemijskih preparata kojima se tretiraju elektronski dijelovi prilikom proizvodnje, te 1500 litara vode. Kada se dotrajali računar odlaže na pravi način obavlja se njegovo rastavljanje i dalja ekološki prihvatljiva reciklaža, te doprinosi očuvanju okoliša i umanjuje mogućnost dospijevanja svih kontaminirajućih spojeva u tlo i izvorsku vodu. (Zijada Ramić)