Saopštenje Grada Zenica povodom napisa pojedinih lokalnih medija o Presudi Ustavnog suda FBiH vezano za Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama

Povodom određenih napisa lokalnih medija u vezi Presude Ustavnog suda FBiH broj: U-20/19 od 03.12.2019. godine, kojom se utvrđuje da član 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama („Službene novine Grada Zenica“, broj: 1a/19) nije u skladu s Ustavom FBiH, ovim putem obavještavamo javnost o sljedećem:

S ciljem usklađivanja Odluke o komunalnim taksama sa Presudom Ustavnog suda FBiH broj: U-23/18 od 18.04.2018. godine, gradonačelnik Grada Zenica je na 32. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 20.12.2018. godine, predložio odgovarajuće izmjene i dopune ove odluke. U vezi ovih izmjena i dopuna, vijećnik u Gradskom vijeću ispred stranke A-SDA, Mensud Keleštura uložio je amandman, kojim se traži povećanje iznosa taksi za II grupu pravnih lica, kao velikih pravnih lica i to u iznosima: Extra zona – 80.000 KM, I zona – 64.000 KM, II zona – 48.000 KM i III zona – 32.000 KM. Razloge za podnošenjem ovog amandmana, vijećnik Keleštura obrazložio je potrebama da se ovakvim povećanjima obaveza na strani „bogatih vlasnika pumpi“, neznatni dio sredstava vrati našim „osiromašenim građanima“. Iako se gradonačelnik, kao predlagač ove odluke, povodom amandmana vijećnika Kelešture prethodno negativno izjasnio, napominjući da je u konkretnom slučaju riječ samo o usklađivanju odluke sa presudom Ustavnog suda FBiH, isti se na sjednici Vijeća nije protivio usvajanju ovog amandmana, ponajviše iz razloga kako bi još jedanput pokazao imenovanom vijećniku, ali i našoj javnosti da nema nikakvih privatnih poslovnih interesa u ovoj djelatnosti. Tako je Vijeće na 32. sjednici, umjesto da samo usvoji predložene izmjene i dopune Odluke o komunalnim taksama i time ispuni obavezu njenog usklađivanja sa sudskom presudom, sa 20 glasova „ZA“ usvojilo predloženi amandman, a potom sa 23 glasa „ZA“ i samu odluku.

Dana 15.01.2019. godine, Udruženje „Naftni komitet u Bosni i Hercegovini“ podnio je Gradskom vijeću pismenu inicijativu za usvajanje izmjena i dopuna Odluke o komunalnim takasama s ciljem smanjenja iznosa komunalnih taksi za ove privredne subjekte na nivo iznosa propisanih ranijom odlukom, prije usvajanja amandmana vijećnika Kelešture. Svjestan rizika o mogućnosti donošenja nove presude Ustavnog suda FBiH, kojom bi se član 4. Odluke o komunalnim taksama usljed usvojenog amandmana ponovo mogao proglasiti neustavnim, ukoliko bi ovlaštena lica podnijela odgovarajuću apelaciju, gradonačelnik se na ovu inicijativu izjasnio pozitivno, te Vijeću dostavio na razmatranje Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama, kojom se udovoljava traženjima iz incijative, uz napomenu datom za govornicom Vijeća da konačnu odluku prepušta Vijeću, te da na njenom usvajanju neće insistirati.

Na 33. sjednici Vijeća, održanoj dana 18.02.2019. godine, prilikom razmatranja ove inicijative i predložene izmjene, vijećnici su sa 13 glasova „ZA“, jednim glasom „PROTIV“ vijećnika Mensuda Kelešture, te 6 glasova „UZDRŽAN“ odlučili ne udovoljiti zahtjevima Naftnog komiteta u BiH. U raspravi povodom ovog prijedloga odluke, vijećnici iz reda klubova A-SDA, SDP, Snaga Centra i DF, te samostalni vijećnik Vahid Spahić ocijenili su da su zahtjevi iz inicijative Naftnog komiteta neopravdani, posebno imajući u vidu visine cijena goriva i naftnih proizvoda u Zenici, a koje su cijene znatno skuplje u odnosu na cijene u drugim općinama i gradovima u BiH, te shodno tome zahtijevali od članova komiteta da pokažu veći stepen društvene odgovornosti i osjetljivosti prema građanima Zenice usklađivanjem navedenih cijena, čime su u konačnici uslovili i svoje glasanje za smanjenje visine iznosa komunalnih taksi za ovu grupu pravnih lica. Čak je i tadašnji vijećnik SDA u Gradskom vijeću, Spahija Kozlić u svom obraćanju za govornicom ukazao da se ovakvim hitnim uvrštavanjem incijative Naftnog komiteta u prijedlog dnevnog reda za sjednicu Vijeća vrši određeni vid segregacije naših građana, osvrćući se na druge inicijative ugroženih udruženja građana Zenice za koje se, za razliku od ove inicijative Naftnog komiteta, nije osjetila potreba ekspresnog uvrštavanja u dnevni red sjednice, što imenovanom stvara gorak okus.

Kako vijećnici na sjednici nisu mogli postići traženi kompromis sa predstavnikom Naftnog komiteta Slavkom Sićom da se smanje cijene goriva za građane Zenice, a čime bi Vijeće zauzvrat vratilo iznose obaveze komunalnih taksi za ove privredne subjekte na nivo ranije odluke, to je Odluka o komunalnim taksama ostala nepromijenjena.

Nakon svega, ostaje nejasno kako je i zašto je premijer Ze-do kantona, Mirza Ganić na zahtjev predstavnika naftnih kompanija ekpresno podnio apelaciju Ustavnom sudu FBiH radi utvrđivanja neustavnosti člana 4. Odluke o komunalnim taksama, pa koristimo ovu priliku da ga pozovemo da građanima Zenice pojasni svoje razloge.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, nesporno je da Gradska uprava Zenica na čelu sa gradonačelnikom nije uzrokovala ovakav konačan sudski epilog. Štaviše, gradonačelnik je upozorio i na takvu mogućnost, iz kojih razloga osporavamo svaki neprofesionalan medijski pokušaj da se odgovornost za ovakav ishod prepiše Gradskoj upravi i gradonačelniku, koji su prevashodno imali za cilj da Odluku o komunalnim taksama usklade sa ranijom presudom Ustavnog suda FBiH, te time ničim nisu uzrokovali donošenje nove takve presude o utvrđivanju neustavnosti.