Za 11 mjeseci 2019. godine naplaćeno blizu 5 milijardi direktnih poreza, taksi i naknada

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – novembar 2019. uplatili 4.795.651.583 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH, u periodu januar – novembar 2019. godine, uplatili 4.795.651.583 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 90.153.257 KM više u odnosu na isti period prošle godine.

U strukturi direktnih poreza za period januar – novembar 2019. godine:

  • porez na dobit naplaćen je u iznosu od 351.879.840 KM, a za mjesec novembar  26.274.648 KM;
  • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 96.816.153 KM, a za mjesec novembar 9.572.908 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 574.453 KM, a za mjesec novembar 39.366 KM;
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 380.917.534 KM, a za mjesec novembar 35.264.105 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 382.090.637 KM, a za mjesec novembar 37.425.400 KM.

U periodu januar – novembar 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 3.318.337.318 KM, a za mjesec novembar 304.987.569 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – novembar 2019. naplaćeno je:

  • doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu od 1.847.181.794 KM, a za mjesec novembar  169.551.094 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje naplaćeni su u iznosu od 1.317.747.116 KM, a za mjesec novembar 121.427.895 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu od  153.408.408 KM, a u mjesecu novembru 14.008.580 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.11.2019. godine je 536.779 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovora o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.