Počele aktivnosti čišćenja korita rijeke Kočeve

Na prostoru Zenice jučer su počele aktivnosti čišćenja korita protoka Kočeve od nanosa, koje je voda donijela u prethodnom periodu.

Ove aktivnosti se realizuju na bazi ugovora, kojeg je Grad Zenica potpisao sa jednim zeničkim preduzećem kao izvođačem radova, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 24.680 KM.

“Ovi radovi odvijaju se na tri lokacije: ušće rijeke Kočeve u rijeku Bosnu do kraja kružnog toka na Pišću, u dužini od oko 370 metara, zatim nizvodno od mosta za Rujev Do i nizvodno od mosta za naselje Vardište”, navodi Jasmin Čabaravdić, iz Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica.

Radovi na čišćenju korita rijeke Kočeve obuhvataju: čišćenje uređenog korita rijeke Kočeve i uklanjanje nagomilanih nanosa šljunka i zemlje od ušća rijeke Kočeve u rijeku Bosnu, pa uzvodno u dužini od 372 metara, zatim uklanjanje betonskih blokova iz rijeke Kočeve kod prve kaskade, te mašinsko čišćenje nanosa iz korita, utovar u kamion i odvoz kamionima na deponiju. Lokacija, od mosta u Vardištu – nizvodno u dužini od 90 metara.

Rok za završetak ovih poslova je 15 dana od dana uvođenja u posao. (Vesna Jovanović)