U BiH posluje 325 poslovnih subjekata sa više od jednog glavnog računa

U BiH posluje 325 poslovnih subjekata koji imaju više od jednog glavnog računa, pokazuje izvještaj Centralne banke BiH na dan 08.10.2019. godine.

Za vođenje Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata odgovorna je Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) što je regulisano Odlukom o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u BiH, koja je objavljena u Službenom glasniku BiH broj 64/18 od 18. 9. 2018. godine.

“Ovom odlukom regulisano je da komercijalne banke dostavljaju podatke u Jedinstveni registar računa elektronski, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati. Komercijalna banka odgovara za tačnost i blagovremenost dostavljenih podataka, a CBBiH je odgovorna za istovjetnost dostavljenih podataka sa podacima u Jedinstvenom registru računa”, navode iz Centralne banke BiH za Akta.ba.

Naime, poslovanje preko glavnog računa definisano je Zakonom o unutrašnjem platnom prometu koji je u primjeni već dvije godine. Prema zakonu, poslovni subjekti u FBiH sve javne prihode moraju plaćati isključivo preko glavnog računa.

Ipak, neovisno od toga koliko otvorenih transakcijskih računa imaju u različitim bankama, svi poslovni subjekti nadležnim institucijama moraju jedan od njih prijaviti kao glavni račun.

Glavni račun poslovnog subjekta otvara se, po pravilu, u sjedištu tog poslovnog subjekta kod ovlaštenih organizacija, shodno članu 11. stav (1) ovog zakona.

“Ukazujemo da su odredbama ovog zakona propisane novčane kazne ukoliko se banke i poslovni subjekti ne budu pridržavali prethodno navedenih odredbi, pa će se tako banka, u skladu sa članom 38. stav (1) tačka c) ovog zakona, kazniti za prekršaj ukoliko poslovnom subjektu otvori račun suprotno članu 11. stav (1) ovog zakona, dok će poslovni subjekt, u skladu sa članom 38. stav (5) tačka b) ovog zakona, biti kažnjen za prekršaj ukoliko ne odredi glavni račun u skladu sa članom 10. stav (4) ovog zakona i ne postupi u skladu sa članom 11. ovog zakona”, rečeno nam je iz Federalnog ministarstva finansija.

Također, shodno članu 36. ovog Zakona, iz Ministarstva ukazuju da nadzor nad obavljanjem poslova platnog prometa banaka vrši Agencija za bankarstvo Federacije BiH, kao i drugi kontrolni organi, a kontrolu učesnika platnog prometa vrše nadležni kontrolni organi u skladu sa odredbama ovog zakona i posebnih zakona kojima se uređuje nadležnost i ovlast tih kontrolnih organa.

Prema informacijama iz Finansijsko-informatičke agencije Sarajevo (FIA) koja vodi Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata, u Federaciji BiH nema niti jedan poslovni subjekt koji u bankama ima otvoreno više od jednog glavnog računa.

Na pitanje ko je odgovoran za tačnost podataka u Jedinstvenom registru računa BiH, direktor agencije Esad Mahmutović kaže da je tačnost podataka na bankama.

“Odgovornost je na bankama koje trebaju raditi prema zakonu i Agenciji za bankarstvo koja je nadležna za kontrolu zakonitosti rada banaka”, ističe on.

Naime, u skladu sa zakonskim odredbama, banke su dužne blokirati račune poslovnih subjekata koji imaju više glavnih računa.

Dodaje da su sankcije za firme koje koje imaju više od jednog glavnog računa predviđene Zakonom u unutrašnjem platnom prometu Federacije BiH kako za banke tako i za pravna lica.

Mahmutović podsjeća da je funkcija glavnog računa i svih ostalih računa definisana Zakonom u unutrašnjem platnom prometu.

Izvro: Akta.ba/S.B.