Osigurana sredstva za primjenu novog Zakona o pravima demobilisanih boraca

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas je na vanrednoj sjednici usvojio rebalans budžeta, koji je predložila je Federalna vlada s ciljem osiguravanja sredstava za primjenu novog Zakona o pravima demobilisanih boraca. Ovaj je zakon danas usvojio Predstavnički dom, a uskoro će se naći i pred delegatima Doma naroda. 

Za primjenu Zakona u prvom kvartalu iz budžeta Federacije biće osigurano 25 miliona konvertibilnih maraka za isplatu naknada za oko 20 hiljada demobilisanih boraca. Očekuje se da će se borački zakon, na koji se čeka već deset godina, početi primjenjivati sa 1.10.2019. godine.
Tekst Zakona o pravima demobilisanih boraca prethodno je usaglašen sa predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja.
„Zakonom se predviđa da pravo na novčanu naknadu može ostvariti demobilisani branilac sa navršenih 57 godina života, pod uslovom da je u odbrambenim redovima tokom proteklog rata u BiH bio najmanje godinu, da je nezaposlen duže od 12 mjeseci i da ostvaruje prihode u iznosu do 50 posto minimalne penzije isplaćene u decembru 2018. godine. Od nas imaju zeleno svjetlo, ali samo zato što se time bar djelimično udovoljava boračkim zahtjevima“, izjavio je za RTV Zenica Fuad Memić, predsjednik Saveza demobilisanih boraca Zeničko-dobojskog kantona.
Sredstva za novčane naknade demobilisanim borcima koji ne ispunjavaju ove uslove, takozvane egzistencijalne naknade, trebalo bi da se obezbijede iz budžeta kantona.
Za boračku populaciju je iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona ove godine izdvojeno solidnih 10.6 miliona KM i obaveze proistakle iz novog boračkog zakona neće biti opterećenje za Kanton, mišljenja je kantonalni ministar za boračka pitanja, Fahrudin Čolaković. Dodao je da će ZDK pomoći svim bivšim borcima na evidencijama biroa, koji su minimalno 12 mjeseci proveli u ARBiH ili u HVO-u, a mlađi su od 57 godina.
„Aktivno ćemo se uključiti u realizaciju Zakona, kako bismo pomogli pogotovo onim borcima koji su privremeno ili trajno onesposobljeni za rad“, kazao je Čolaković. On je procijenio da će novim boračkim zakonom biti obuhvaćeno oko 2.800 nezaposlenih demobilisanih boraca, starijih od 57 godina, čije će naknade biti obezbjeđene iz federalnog, te oko 5.300 ljudi, čije će naknade biti finansirane iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona.
„Taj zakon nedostaje već deset godina i neophodno je riješiti pitanje posebno najugroženije boračke kategorije, a to su borci stariji od 57 godina bez ikakvih primanja“, podsjeća predsjednica Kluba Demokratske fronte u Parlamentu Federacije BiH, zenička zastupnica, Alma Kratina, dodajući da se novim zakonom rješavaju mnoga bitna pitanja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite demobilisanih boraca, koja su do sada bila prepuštena mišljenjima i odlučivanjima na nižim nivoima vlasti.
„Ovim rebalansom biće obezbjeđena sredstva u iznosu od 25 miliona konvertibilnih maraka, a svake godine, to će biti sredstva u nivou od oko 50 miliona“, pojašnjava Kratina.
Puna primjena novog zakona, nakon usaglašavanja na Domu naroda i donošenja provedbenih akata na nivou kantona, kako se procjenjuje, mogla bi početi sa januarom iduće godine. Visina naknada se utvrđuje prema godinama provedenim u oružanim snagama, i to 5 KM po mjesecu.
Ostala prava koje garantuje Zakon su:
– Pravo na zdravstvenu zaštitu
– Liječenje u inostranatvu, banjsko i klimatsko liječenje
– Jednokratna novčana pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, pokriće troškova prevoza za liječenje u drugom kantonu i besplatno liječenje PTSP-a
– Povoljniji uslovi i prioritet pri zapošljavanju
– Pomoć u slučaju smrti
– Prijevremeno povoljnije penzionisanje
– Duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama

Uz ova prava propisana je i javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. (Sanja Stević)