UNZE: Konkurs za izbor prorektora

Na osnovu odluke Senata, Univerzitet u Zenici objavio je konkurs za izbor prorektora na nastavu i studentska pitanja, prorektora za naučno-istraživački rad i prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta.

Prorektor se imenuje na period od 4 godine, a pored općih, kandidat treba ispunjavati i posebne uslove među kojima, da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog ili vanrednog profesora koji ispunjava zakonske uslove, da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, te da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane s nekom političkom partijom.

Prijave sa svim potrebnim dokazima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, odnosno od 6. oktobra. (Š.B.)