Ombudsmeni BiH: Osigurati uživanje prava za svako dijete u BiH

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine, kako prethodnih, tako i ove godine ukazuju na značaj obilježavanja Međunarodne nedjelje djeteta, tradicionalnog međunarodnog događaja koji ima za cilj usmjeriti pažnju odraslih na važnost osiguranja uživanja prava za svako dijete u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije, uz poštovanje principa najboljeg interesa djeteta.

Osnovna pretpostavka za  osiguranje prava djeteta je da nadležni organi, prije svega, zakonodavna, izvršna i sudska vlast svoje djelovanje zasnivaju na principima utvrđenim  UN Konvencijom o pravima djeteta, a ne samo prilikom obilježavanja značajnih datuma. U skladu sa navedenim, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozivaju nadležne organe kao donosioce odluka da vode računa o tome da li će tom odlukom bilo koje dijete biti diskriminisano, da li ta odluka uzima u obzir najbolji interes djeteta, da li je pravo djeteta na razvoj obuhvaćeno ovom odlukom, te da li su djeca imala mogućnost da izraze svoje mišljenje vezano za pitanja koja ih se tiču, i da li je ono uzeto u obzir.

U tom kontekstu, zabrinjavajuće je da se sve više djeca koriste u političke svrhe, za popunu medijskih sadržaja kroz različite reality programe. Ombudsmeni pozivaju nadležne organe da urgentno djeluju, donošenjem propisa kojim će se osigurati preveniranje zloupotrebe djece.

Ombudsmeni izražavaju posebnu zabrinutost zbog položaja djece kao žrtava torture, uključujući i nasilje u porodici, ali i djece u sukobu sa zakonom, te su u tom cilju sačinili „Analizu stanja u ustanovama u kojima su smješteni maloljetnici u sukobu sa zakonom u Bosni i Hercegovini“, a izvještaj o realizaciji preporuka datih u ovom dokumentu uskoro će biti predstavljen javnosti.