PU FBiH: Za šest mjeseci naplaćeno 2.562.390.276 KM poreza i doprinosa

Porezna uprava Federacije BiH obavijestila je javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-juni 2018. godine uplatili 2.562.390.276 KM javnih prihoda za koje je nadležna PU FBiH, što je za 156.074.689 KM više u odnosu na januar-juni 2017. godine ili iskazano u procentu više za 6,49.

Uplate javnih prihoda, po kantonima, u periodu januar-juni 2018. godine, u odnosu na januar-juni 2017. godine prikazane su u tabeli.

U periodu januar-juni 2018. godine, u odnosu na januar-juni 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 52.121.756 KM ili iskazano u procentu za 6,18 posto. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

– poreza na dobit u iznosu od 225.894.603 KM, što je više za 11,40 posto ili 23.120.142 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 8,12 posto ili za 13.610.013 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 27,04 posto ili za 9.510.129 KM;

– porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 87.813.275 KM, što je za 0,45 posto  ili za 397.240 KM manje;

– ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 634.562 KM, što je za 15,19posto ili za 113.689 KM manje;

– porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 219.695.669 KM, što je povećanje za 10,52 posto ili za 20.907.227 KM;

– naknade i takse naplaćene su u iznosu od 211.922.590 KM, što je više za 0,16 posto ili za 337.978 KM.

U periodu januar-juni 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  1.663.860.891 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 102.695.942 KM ili iskazano u procentu za 6,58posto.

Naplaćeni doprinosi iznose:

– doprinosi za PIO/MIO 922.837.301 KM;

– doprinosi za zdravstveno osiguranje 664.150.514 KM;

– doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 76.873.077 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa prema prebivalištu na dan  30.6.2018. godine, u Federaciji BiH je 524.702 zaposlenika.

Porezna uprava FBiH naglašava da od 2011. godine vodi Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa u kojem se evidentiraju promjene o zaposlenju. U Jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole i naplate doprinosa ne evidentiraju se “zaposlenja” po osnovu ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu, tako da u broj od 524.702 zaposlena u Federaciji BiH nije uključen broj angažovanih po osnovu ugovara o djelu i ugovora o autorskom djelu.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da nas o tome obavijeste. Sve prijave ćemo ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje nam stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.