ZDK: Na socijalnu zaštitu 32.629 korisnika utrošeno 22 miliona KM

U 2017. godini prava na socijalnu zaštitu u Zeničko-dobojskom kantonu ostvarilo je 32.629 korisnika. Za finansiranje prava iz socijalne zaštite, iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona utrošeno je 22 miliona KM.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je bila na nivou zadatka. I pored naslijeđenog deficita u milionskim iznosima, uspjeli smo sanirati budžet i pronaći sredstva kako bismo zadovoljili potrebe korisnika socijalne zaštite. Mislim da možemo biti ponosni na sve što smo učinili u ovoj oblasti, – izjavio je Miralem Galijašević, premijer ZDK.

U narednom periodu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice će djelovati na uspostavi bolje zakonske regulative u oblasti socijalne zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine i kantona i podržavati inkluziju, integraciju i bolju zaštitu djece i odraslih osoba s invaliditetom te porodica u stanju socijalne potrebe kroz multisektorski pristup i učešće lokalnih i drugih nivoa vlasti, saopšteno je iz sjedišta Vlade ZDK.

Najavljeno je da će se u ovom smislu nastojati održati dobra saradnja sa svim institucijama i ustanovama socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja i drugim sektorima, te organizacijama civilnog društva, kako bi se ostavarila bolja zaštita stanovnika Zeničko-dobojskog kantona u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Ostvarena su prava:

* naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za 1.070 korisnica izdvojeno je 9.410.257 KM

* dječiji dodatak, za 10.618 korisnika ostvareno je 19.507 prava i izdvojeno 3.645.940 KM

* novčana pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu, za 686 korisnica ostvareno je 2.507 prava i izdvojeno 508.531 KM

* smještaj u ustanove socijalne zaštite, za 791 korisnika izdvojeno je 5.658.860 KM

* civilne žrtve rata, za 828 korisnika ostvareno je 1.002 prava i izdvojeno 896.436 KM

* stalna novčana pomoć, za 1.340 korisnika izdvojeno je 1.259.306 KM

* privremena i jednokratna novčana pomoć, za 1.749 korisnika izdvojeno je 165.100 KM

* osposobljavanje za samostalan život i rad, za 26 korisnika izdvojeno je 101.979 KM

* smještaj u drugu porodicu, za 101 korisnika izdvojeno je 217.774 KM

* refundacija troškova medicinskog vještačenja, za 402 korisnika izdvojeno je 37.608 KM