Povećani vodostaji vodotoka na vodnom području rijeke Save

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Zbog intenziviranih padavina u posljednja 24 sata došlo je do značajnijeg porasta vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH. Imajući u vidu da je na nekoliko vodomjernih stanica dostignut nivo pri kojem počinje obavještavanje, te da se prema raspoloživim prognozama i u narednim satima predviđa povećanje vodostaja, sugerišemo povećan oprez zbog mogućeg plavljenja područja uz vodotoke.

Vodostaj na rijeci Savi je trenutno u blagom opadanju. Na poplavnim područjima Odžačka Posavina i Srednja Posavina na snazi su mjere redovne odbrane od poplava.
Zaštitni vodni objekti su u stabilnom i funkcionalnom stanju, o čemu se brinu pravni subjekti koji provode mjere aktivne odbrane od poplava na području Posavskog kantona.

U Agenciji za vodno područje rijeke Save i dalje se obavljaju sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju, a sve u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava (FOP). Agencija za vodno područje rijeke Save će zbog aktuelnosti situacije i u narednom periodu kontinuirano vršiti praćenje i obavještavanje o stanju vodostaja na vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH, saopštila je dežurna služba Agencije za vodno područje rijeke Save.