UNZE ušao u obavezan proces reakreditacije

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine u saradnji sa resornim entitetskim ministarstvima realizira proces obavezne reakreditacije visokoškolskih ustanova. Univerzitet u Zenici predao je ovih dana zahjtjev za reakreditacijom koja će se razlikovati od prošle, jer će biti akreditirani u svi studijski programi pojedinačno.

„Univerzitet u Zenici je prva visokoškolska ustanova u Federaciji BiH i jedna od prvih u Bosni i Hercegovini koja je ušla u proces reakreditacije. Univerzitet u Zenici je prvu akreditaciju dobio u septembru 2014. godine na četiri godine, a zahjtev za novu treba podnijeti 6 mjeseci prije isteka stare reakreditacije.

Zahtjev je podnesen resornom ministarstvu koje će u saradnji sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta formirati komisiju zaduženu da posjeti univerzitet i uvjeri se ispunjavaju li uvjete za reakreditaciju“, pojašnjava nam prof. dr Malik Čabaravdić, prorektor za međunarodnju saradnju i osiguranje kvaliteta UNZE.

Komisija se vodi evropskim standardima za visoko obrazovanje, u kojima je deset glavnih kriterija kod akreditiranja. Među njima su stanje resursa ustanove, nastavno osoblje, odnos prema studentima (koji su prema bolonjskim principima centar visokog obrazovanja), odnos prema medijima, te svakako politika osiguranja kvaliteta.

„Ovaj put biće reakreditirano i 20, a potom i svi ostali studijski programi. Osim formalnih uvjeta ponovna akreditacija treba da osigura određivanje procesa unutar ustanove koji će osigurati njen razvoj. Osim toga, kada vas akreditira državna agencija, direktno ste priznati i od evropske agencija za kvalitet visokog obrazovanja“, dodaje profesor Čabaravdić. (Alma Huskić)