Elektroprivreda BiH predlaže da ne poskupljuje električna energija za domaćinstva

Navedeni prijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba. Prijedlog JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je da se cijene za kategoriju domaćinstva ne mijenjaju.

Za kupce iz kategorije Ostala potrošnja na 0,4 kV (kilovolt) s priključnom snagom većom od 23 kW (kilovat) predloženo je povećanje ukupne prosječne cijene 3,6%.

Za kupce s priključnom snagom manjom od 23 kW koji posjeduju dvotarifno brojilo predloženo je smanjenje ukupne cijene za 0,7%, odnosno, 0,6% za kupce koji posjeduju jednotarifno brojilo.

Ukoliko FERK da saglasnost na predloženu cijenu usluge iste će se primjenjivati od 1.4.2018. godine.

Dostavljeni prijedlog će se analizirati kako bi se utvrdilo je li u skladu Metodologiji za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH i jesu li se stekli uvjeti za davanje suglasnosti FERK-a na iste. O daljnjim aktivnostima FERK-a javnost će biti pravodobno obaviještena.

Izvor: Klix.ba