Upozorenje iz Uprave civilne zaštite: Očekuje se porast vodostaja rijeka u ZDK

Sliv rijeke Bosne, uključujući i sve manje pritoke (Stavnja, Trstionica) u gornjem dijelu sliva rijeke Bosne, će porasti, sa očekivanim vrhom vodenog vala u periodu od 16. do 17. decembra, saopštila je Uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona.

Za rijeku Bosnu srednji dio toka i veće pritoke (Usora, Spreča, Krivaja) Federalni hidrometeorološki zavod prognozira povećanje vodostaja bez značajnijih ekstrema.

Stanje u ZDK

Zenički vatrogasci intervenisali su na skidanju dijelova fasade sa zgrade u Ulici Fra Ivana Jukića, koji su uslijed jakog vjetra otpali sa zgrade i gasili su dva puta požare otpadnog materijala u kontejnerima u gradu.

Vatrogasci Maglaja imali su devet tehničkih intervencija na području općine, koje su se odnosile na rezanje i uklanjanje stabala koja su polomljena usljed olujnog vjetra.

Tokom jučerašnjeg  dana na području općine Zavidovići pristupilo se saniranju šteta nastalih djelovanjem  olujnog vjetra. Većina građana i privrednih subjekata  individualno je sanirala štetu, dok su službe civilne zašttite radile na uklanjanju oborenih stabala na lokalnim putevima i sa javnih površina.

Takođe je za naugroženije građane obezbjeđen najlon kao privremeno rješenje, u cilju sprečavanja nastanka još većih šteta usljed mogućih padavina.

Snadbijevanje električnom energijom je stabilizovano na većem dijelu općine, a naselja Ribnica i Vozuća i dalje su bez snadbijevanja električnom energijom.

U Olovu je jak vjetar izazvao je manja oštećenja skidanjem krovnog pokrivača na stambenim i pomoćnim objektima u MZ Jelaške, Kamensko-Magulica, Careva Ćuprija. Vjetar je prevrtao sijena i čupao plastenike, objavila je Uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona.

Na području Zeničko-dobojskog kantona saobraća se bez zastoja na svim putnim pravcima, ali na prometnicama su učestali odroni zemlje ili kamenja. (S.S.)