Na Manjači uspješno realizovana vježba “Dinamičan odgovor” Oružanih snaga BiH

Na vježbi je učestvovalo osam deklarisanih jedinica OS BiH: 1. pješadijska četa 5. pješadijske brigade OS BiH, artiljerijska baterija iz sastava artiljerijskog bataljona 6. pješadijske brigade brigade OS BiH, logistička četa iz sastava Komande logistike OS BiH, vod Vojne policije, vod veze, inžinjerijski vod iz sastava Brigade taktičke podrške OS BiH, te CIMIC i HUMINT tim iz sastava OS BiH.

Ocjenjivanje je realizirano po konceptu operativnih sposobnosti ocjenjivanja i povratnih informacija NATO-a (Operational Capability Concept Evaluation & Feedback – OCC E&F), a ocjenjivanje su proveli ocjenjivači Monitoring tima iz Napulja (JFC) NATO-a, uz učešće ocjenjivača iz Oružanih snaga BiH. Vježbom je rukovodio Direktorijat vježbe, na čelu s direktorom vježbe, brigadirom Slavenom Blavickim.

Tokom vježbe, jedinice OS BiH su uvježbavale pravila koja se provode u operacijama podrške miru, a odnose se na: administrativne procedure, uspostavu nadzornih punktova, osiguranje baze, pretres lica i motornih vozila, kontrolu masa i nemira, pratnju konvoja, reakciju na zasjedu, postupke na direktnu i indirektnu paljbu, postupke prilikom uočavanja improviziranih eksplozivnih naprava i ukazivanje prve pomoći.

Nakon provedene evaluacije, početne ocjene ocjenjivačkog tima bile su pozitivne. To podrazumijeva da su jedinice Oružanih snaga BiH uspješno prošle zadnje ocjenjivanje, te da mogu biti angažirane u mirovnim operacijama u svijetu, u skladu s pravilima angažiranja.

Ovo je bila i prilika da tokom postrojavanja jedinica OS BiH, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović uruči pohvale za uspješno provedenu vježbu.

Po završetku aktivnosti, komandant 5. pješadijske brigade OS BiH brigadir Emir Kliko je istakao su jedinice OS BiH pokazale spremnost da kroz evaluacije integriraju kapacitete, standarde, obučenost, interoperabilnost i sposobnost zajednički mogu djelovati u okviru multinacionalnih jedinica u NATO-ovim vođenim operacijama. (Klix.ba)