JKP Zenicatrans Prevoz putnika raspisao konkurs za direktora Odjela za internu reviziju

Javno-komunalno preduzeće Zenicatrans Prevoz putnika raspisalo je konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju.

Izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju JKP Zenicatrans Prevoz putnika d.d. Zenica izvršit će Odbor za reviziju JKP Zenicatrans prevoz putnika d.d. Zenica. Imenovanje se vrši na period od četiri godine.

Dužnosti direktora Odjela za internu reviziju utvrđene su članovima 30. do 33. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH i Statutom Preduzeća.

Naknada i druga prava direktora Odjela za internu reviziju utvrđuju se ugovorom, a u skladu sa Odlukom Skupštine i Odbora za reviziju JKP Zenicatrans prevoz putnika d.d. Zenica.

Kandidat koji se prijavi za direktora Odjela za internu reviziju JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica mora ispunjavati opće i posebne uslove.

Opći uslovi:

a) da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija i CIPS-ova prijava prebivališta),

b) da je stariji od 18 godina (dokaz: ovjerena kopija lične karte),

c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

d) da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

e) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup-prekršaj nespojiv sa dužnošću direktora Odjela za internu reviziju 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne (dokaz pribavlja JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica ili prijavljeni kandidat),

f) da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti Odjela za internu reviziju (potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

g) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti FBiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

h) da nije na funkciji u političkoj stranci (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

i) da nije član Odbora za reviziju, Nadzornog odbora ili Uprave, zaposlen u Preduzeću niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Preduzeću (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

j) da sa članovima Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Uprave Preduzeća nije u krvnom srodstvu u pravoj liniji, niti u pobočnoj liniji ili srodstvu po tazbini zaključno sa trećim stepenom (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa);

Posebni uslovi:

a) da ima završenu visoku stručnu spremu ekonomskog smjera-najmanje 240 ECTS bodova, (dokaz: ovjerena fotokopija diplome),

b) da posjeduje certifikat ovlaštenog revizora sa validnom licencom (dokaz: ovjerena fotokopija certifikata ovlaštenog revizora sa važečom licencom Federalnog ministarstva finansija),

c) da ima najmanje 5 (pet) godine radnog iskustva na poslovima računovodstva i revizije (dokaz: potvrda, uvjerenje o radnom iskustvu).

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustava svih kandidata uzet će se u obzir i sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa preduzeća, sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti direktora Odjela za internu reviziju, stručne i iskustvene sposobnosti za razumijevanje poslovnih izvještaja, te poznavanje zakona i propisa iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, organizacijske sposobnosti, prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno vršenje dužnosti, sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka, upravljanja finansijama i ljudskim resursima, te rezultati ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca.

Podnosioci prijave sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od deset dana od isteka roka za podnošenje prijave neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora i imenovanja, a konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja u Dnevnom listu Dnevni avaz ili Službenim novinama Federacije BiH.

Prijave kandidata treba da sadrže biografiju, adresu i kontakt telefon i dostave lično ili preporučeno poštom, na adresu: JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka I broj: 34, 72 000 Zenica, sa naznakom:¨Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju-NE OTVARATI¨.