Promocija knjige „Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi“

Knjiga „Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi“ namijenjena je nastavnicima bosanskog jezika za razvoj komunikacijskih kompetencija u nastavi.

Prva je takve vrste u Bosni i Hercegovini. Koautori su predavači sa sarajevskog Univerziteta prof.dr Mirela Omerović i prof.dr Ismail Palić. S obzirom na neumoljiv razvoj tehnologije normalni mehanizmi koji bi ljudi trebalo da koriste u svakodnevnoj komunikaciji postaju sve potisnutiji, pa će ova knjiga promovirana danas na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici mnogo značiti u nastavničkoj praksi našeg maternjeg jezika.

Autori su istraživači koji se dugo bave pitanjima komunikacije i kulturom dijaloga, kao i rodom  u jeziku. Prredaju na Pedagoškom, odnosno Filozofskom fakultetu u Sarajevu grupu predmeta iz oblasti jezičke strukture i kulture govora. Knjiga „Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi“ bila je kod nas prijeka potreba za nastavnu praksu i prva je takve vrste u našoj državi, dok susjedne imaju višestruko više litreture te vrste.

„Jedan dio knjige donosi jezičke vježbe kao praktični dio nastave. Mi smo pokazali kako se može razvijati komunikacijska kompetencija u nastavi maternjeg jezika kroz različite vježbe koje smo osmislili na zabavn način“, kazala je prof. dr Mirela Omereović, koautorica knjige i opredavačica na Pedagoškom fakultetu UNSA.

U knjizi „Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi“  plasirane su teorijske postavke o pojmovima koji se tiču lingvistike i komunikacije, kao i komptenecijama govorno – jezičkog razvoja. U vremenu tehnološke mrežne revolucije za posljedicu imamo korištenje sekundarne komunikacije, a i ovdašnja nastava maternjeg jezika je nepopularna. Opterećava učenike da pamte različita recimo gramatička pravila, a nedovoljno afirmira pojavu jezika u akciji, tvrde autori knjige promovirane danas na IPF u Zenici.

„Danas sve manje razgovaramo, sve manje čitamo i općenito nekako sve manje iskazujemo potreba za onom osnovnom komunikacijom koju treba da imamo kao ljudi. Ovo je knjiga, koja se uz ostale teme bavi u komunkacijskim aspektom u jeziku, kako unaprijediti vlastitu komunikaciju i kako djecu u školama učititi tome da komunikacija bude sve više efektivna“, ističe koautor, prof. dr Isamil Palić, predavač na Filozofskom fakultetu UNSA.

Promotori knjige  „Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi“  bili su predavači Amina Pehlić, Selma Kavazović i Halid Bulić. (A. H.)