18.2 C
Zenica
Petak, 19 Jula, 2024
Naslovnica Aktuelno Koliko poslodavci izdvajaju novca prilikom mjesečne isplate bruto plate?

Koliko poslodavci izdvajaju novca prilikom mjesečne isplate bruto plate?

Od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine dobili smo podatke koliko poslodavci izdvajaju novca prilikom mjesečne isplate bruto plaće, gdje se ti doprinosi slijevaju i ko raspolaže tim sredstvima.

Prema službenoj evidenciji Porezne uprave FBiH na dan 28. februar 2023. godine broj zaposlenih u Federaciji BiH bio je 536.820. Ilustracije radi evo koliko je samo izdvojeno doprinosa u periodu januar-februar 2023. godine:

– Naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 773 miliona 316.561 maraka. Od toga je uplaćeno doprinosa za PIO/MIO u iznosu 436 miliona 149.750 maraka, a za zdravstveno osiguranje u iznosu 300 miliona 959.594 maraka. Doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu 36 miliona 207.217 maraka.

U istom tromjesečnom periodu naplaćena je posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u iznosu 5 miliona 421.214,59 maraka i opća vodna naknada u iznosu 4 miliona 376.661,52 maraka, podaci su Porezne uprave FBiH.

Prema Zakonu o doprinosima, na isplaćena lična primanja i druge prihode obračunavaju se i plaćaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti i to:

1. iz ličnih primanja i drugih prihoda osiguranika;

2. na isplaćena lična primanja (na teret poslodavca);

Prema Zakonu o doprinosima, doprinosi se obračunavaju na bruto plaću i to:

iz osnovice plaće:

– 17,00 posto za penzijsko i invalidsko osiguranje,

– 12,50 posto za osnovno zdravstveno osiguranje,

– 1,50 posto za osiguranje od nezaposlenosti.

Na osnovicu plaće uplaćuje se:

– 6,00 posto za penzijsko i invalidsko osiguranje,

– 4,00 posto za osnovno zdravstveno osiguranje,

– 0,5 posto za osiguranje od nezaposlenosti.

Na ostvareni dohodak (plaću) se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak obračunava i plaća porez na dohodak po stopi od 10 posto. Po Zakonu o porezu na dohodak obračun, obustavu i uplatu akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnost vrši poslodavac ili sam obveznik poreza.

Osim navedenih, na osnovicu neto plaće obračunava se i posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, po stopi od 0,5 posto i opća vodna naknada po stopi od 0,5 posto u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada.

Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH propisano je da se novac uplaćuje na odovojene račune jer Porezna uprava FBiH nije nadležna za raspodjelu prikupljenog novca.

Tako prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje uplaćuju u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije.

Prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje uplaćuje se 89,8 posto iznosa u korist računa javnih prihoda budžeta kantonalnih zavoda za zdravstveno osiguranje i 10,2 posto iznosa u korist računa Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH. Prihodi po osnovu doprinosa zdravstveno osiguranje za radnike koji rade u inostranstvu uplaćuju se u korist računa javnih prihoda Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH.

Prihodi po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti uplaćuju se 70 posto iznosa u korist računa javnih prihoda kantonalnih službi/zavoda za zapošljavanje i 30 posto iznosa u korist računa Federalnog zavoda za zapošljavanje. Izuzetno, za zaposlenike sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, 70 posto iznosa se uplaćuje u korist računa propisanih u Republici Srpskoj i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, podaci su Porezne uprave FBiH. (Faktor.ba)

Hide picture