UNZE: Konkurs za izbor prorektora za nastavu i studentska pitanja

DCIM100MEDIA

Na osnovu Odluke Senata Univerzitet u Zenici objavio je konkurs za izbor Prorektora za nastavu i studentska pitanja, na period od 4 godine.

Pored opštih uslova predviđenih Statutom Univerziteta u Zenici kandidat treba da ispunjava posebne uslove, među kojima da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog ili vanrednog profesora, koji ispunjava zakonske uslove, da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, te da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane s nekom političkom partijom.

Prijave sa svim potrebnim dokazima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu.

Naučno-nastavno vijeće Pravnog  fakulteta Univerzitet u Zenici, objavilo je konkurs za izbor dekana ovog Fakulteta, na mandatni period od 4 godine.

Konkursom su precizirani opći i posebni uslovi, pri čemu za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

I ovaj Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.(Š.B)