Izrađen nacrt plana upravljanja otpadom za Grad Zenicu za period 2019.-2024. godine

Na osnovu Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu, Grad Zenica je dobio finansijska sredstva za projekat: „Izrada plana upravljanja otpadom za Grad Zenica“ u iznosu do 18.000,00 KM.

Nakon izrade projektnog zadatka, te provedene procedure javne nabavke za usluge izrade Plana i njegove revizije, Institut za građevinarstvo IG Banja Luka je izradio dokument Nacrt Plana upravljanja otpadom za Grad Zenica za period 2019. -2028. godine, a JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske izradio Reviziju dokumenta.

U dokumentu koji broji više od 300 stranica izvršena je analiza trenutnog stanja u oblasti upravljanja otpadom, kapaciteta, pravnih okvira i ostalog, data projekcija količine otpada koji će se produkovati, te date konkretne aktivnosti sa predviđenim budžetom i vremenskim okvirom za njihovu realizaciju. Pored ovoga, u suradnji sa sekretarima i predstavnicima mjesnih zajednica ažuriran je i katastar divljih deponija sa tačnim GPRS podacima o lokaciji i količini otpada.

Cilj dokumenta jeste da služi kao strateško opredjeljenje i putokaz za aktivnosti gradske uprave u narednih pet godina, kada je u pitanju investiranje i tretiranje komunalnog otpada. Također, predmetni plan služit će kao preduslov za dalje aktivnosti na realizaciji i implementaciji, te za apliciranje za sufinansiranje prema fondovovima i za grantove.

Napominjemo da se radi o nacrtu dokumenta, a da je inicijativa o njegovom razmatranju upućen prema Stručnoj službi Gradskog vijeća. Građane pozivamo da se aktivno uključe u proceduru javne rasprave kada ista bude objavljena, kako bismo zajedničkim nastojanjima ovaj dokument učinili što boljim.