Porodiljske naknade u Zeničko – dobojskom kantonu

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Zeničko – Dobojskog kantona, omogućava majkama porodiljama da ostvare svoja prava za naknadu. Ove naknade variraju od kantona do kantona, a donosimo vam priču koliko i na koji način koristi ovo pravo u Ze – Do kantonu.

Statistički podaci za zaposlene i nezaposlene korisnice ovih naknada za prošlu 2018.  i tekuću 2019. godinu, govore da je u prošloj godini bilo 400 zaposlenih korisnica, dok je nezaposlenih bilo 150. U ovoj godini, broj zaposlenih i nezaposlenih korisnica ostao je nepromijenjen. Prema podacima duplo više je korisnica zaposlenih koje uživaju ova prava od nezaposlenih. Svaka majka porodilja koja je nezaposlena mora da ispunjava sljedeće uslove, kako bi ostvarila pravo za pomoć.

“One majke koje nisu u radnom odnosu, pod uslovom da ukupan prihod njihovog domaćinstva ne prelazi iznos od 380,00 KM. Ovo pravo sastoji se iz tri prava, to je jednokratna pomoć  za vrijeme trudnoće i porođaja, jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta, novčana pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i  dodatak ishrani majci”, izjavila je Zumreta Vejzagić, radnica JU Centar sa socijalni rad.

Nezaposlena porodilja dobija pomoć u iznosu od 340,75 KM. Porodilje koje su zaposlene da bi ostavrile pravo na novčanu naknadu moraju da dostave na uvid dokumentaciju da su bile u kontinuiranom radnom odnosu u periodu od 6 mjeseci, prije početka korištenja odsustva zbog porođaja.

“Naknada plaće utvrđuje se u visini iznosa od 80 % od osnovice za naknadu plaće“, kazala je Vejzagić.

Kazali smo da visina naknade varira od kantona od kantona. Pokrenuta je incijativa da se ove naknade izjednače u svim kantonima u Federaciji. (Azra Dizdar)