Vijeće o zabrani igara na sreću i trgovine mesom i rabljenom robom u užem centru grada

Tokom popodnevnog dijela zasijedanja Gardskog vijeća Zenice najviše rasprave vođeno je o Nacrtu Odluke o mogućnosti obavljanja poslovnih djelatnosti u pojedinim ulicama ili dijelovima ulica na prostoru Zenice, koja u užem centru grada ne dozvoljava obavljanje djelatnosti trgovina mesom i mesnim prerađevinama, kockanja i klađenja, te trgovina na malo rabljenom robom, osim u tržnici i trgovačkim centrima.

Sa svim detaljima ovog Nacrta vijećnici se tokom diskusije nisu slagali, ali su Nacrt usvojili, smatrajući da će javna  rasprava o njemu, koja slijedi u trajanju 30 dana, bolje ukazati na prava rješenja.

Gradsko vijeće usvojilo je danas i Prijedlog Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Grada, koji preciznije definiše prava i obaveze svih subjekata u ovoj oblasti, čime se otklanajaju pojedini nedostaci uočeni nakon poplava 2014. godine, a usvojen je, između ostalog i Prijedlog Odluke o određivanju prosječne konačne građevinske cijene kvadratnog metra korisne stambene površine na području Grada Zenice, koja je zadržana u dosadašnjem iznosu. (V.J.)