Vlada F BiH: Za plate i naknade potrošeno 148,7 miliona KM

Federalna vlada se danas u Sarajevu upoznala sa konsolidovanim izvještajem budžeta FBiH, kantona i općina, te finansijskim planovima i vanbudžetskim fondovima za prvih devet mjeseci ove godine.

Ukupni prihodi za period januar-septembar ostvareni su u iznosu od 6.069,7 miliona KM, što je za 568 miliona KM ili za 10,3 posto više u odnosu na isti period prethodne godine, dok je ostvarenje u odnosu na plan 72,3 posto. Porezni prihodi iznose 5.238 miliona KM. U odnosu na period januar-septembar 2016. godine njihovo ostvarenje je više za 452,4 miliona KM ili 9,5 posto.

Neporezni prihodi za prvih devet mjeseci ove godine iznose 820 miliona KM i u strukturi ukupnih učestvuju sa 13,5 posto. U odnosu na devet mjeseci 2016. godine veći su za 118 miliona KM.

Ukupni rashodi za period januar-septembar 2017. godine su iznosili 4.987,1 miliona KM, što je za 107,0 miliona KM ili za 2,2 posto više nego u protekloj godini.

Plaće i naknade troškova zaposlenih za prvih devet mjeseci ove godine iznose 1.135,9 miliona KM i u ukupnim rashodima učestvuju sa 22,8 posto. U odnosu na prvih devet mjeseci 2016. godine njihovo ostvarenje je više za 33,8 miliona KM.

Na federalnom nivou vlasti troškovi za plaće i naknade zaposlenih iznosili su 148,7 miliona KM, dok su u istom periodu prošle godine bili 146,5 miliona KM. Broj zaposlenih je manji za 27 zaposlenih ili 0,4 posto.

Na kantonalnom nivou troškovi za plaće i naknade zaposlenih iznosili su 784 miliona KM, dok su u istom periodu prošle godine bili 758,6 miliona KM. Broj zaposlenih je veći za 475 zaposlenih ili 0,9 posto.

Na općinskom nivou troškovi za plaće i naknade iznosili su 151,7 miliona KM, dok su u istom periodu prošle godine iznosile 147,1 milion KM. Broj zaposlenih je manji za 34 zaposlena ili 0,4 posto.

U sektoru vanbudžetskih fondova u FBiH troškovi za plaće i naknade zaposlenih iznosili su 51,5 miliona KM, a u istom prošlogodišnjem periodu 49,9 miliona KM. Broj zaposlenih je zadržan na istom nivou.

U prvih devet mjeseci 2017. godine svi nivoi vlasti u FBiH su ostvarili ukupan finansijski rezultat u iznosu od 584,6 miliona KM, dok je u istom periodu prošle godine iznosio od 174,5 miliona KM.