Bračni par Kasumović dobio spor na Općinskom sudu!

Fuad Kasumović

Da je potrebno držati se profesionalnih postulata novinarske profesije u svakom trenutku najbolje govori sljedeći primjer. Naime, zbog klevete u tekstu pod nazivom „Nove manipulacije bračnog para Kasumović: Banjsko liječenje dobijaju oni koji plate 100 eura, Općinski sud u Zenici donio je presudu u korist Mersije i Fuada Kasumović.

Tekst presude donosimo u nastavku:

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 O P 162552 18 P

Zenica, 19.04.2019. godine

Općinski sud u Zenici, sudija Hamzić Mirhunisa, u pravnoj stvari tužitelja 1. Fuada Kasumović, Zenica, ulica Talića brdo br.13. i 2. Mersije Kasumović. Ulica Talića brdo br.13, zastupani po punomoćniku Petrić Srđanu, advokatu iz Zenice, protiv tuženog Slobodna.ba d.o.o. Sarajevo, izdavač za Nezavisni portal „Slobodna Bosna“, ulica Bulevar Meše Selimovića 12, Sarajevo, radi klevete iznesene u sredstvima javnog informisanja, v.s 1.000.00 KM, nakon održanog privremenog ročišta dana 15.04. 2019. godine, u prisustvu punomoćnika tužitelja i tuženog, donio je sljedeću:

P R E S U D U

USVAJA SE tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi:

„Utvrđuje se da je tuženi odgovoran za izražavanje klevete prema tužiteljima objavljeno u tekstu pod nazivom „Nove manipulacije bračnog para Kasumović: Banjsko liječenje dobijaju oni koji plate 100 eura uključujući i djecu sa posebnim potrebama“, pa shodno prednjem utvrđenju isti se obavezuje da objavi uvod i izreku presude u Nezavisnom informativnom portalu „Slobodna Bosna“ , o svom trošku, sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom izvršenja.

Obavezuje se tuženi da tužiteljima na ime naknade nematerijalne štete koja se ogleda u nanesenoj šteti ugledu tužitelja kao oštećenih, iznošenjem neistinitih činjenica dana 20.06.2018.godine prilikom objavljivanja teksta na portalu tuženog, odnosno radi pretrpljenih duševnih bolova uzrokovanih klevetom, povredom časti i dostojanstva i uvredom, naknade pravičnu naknadu u iznosu od 1.000 KM, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 22.08.2018.godine pa do isplate te da tužiteljima naknade troškove postupka u iznosu od 636.60 KM, a sve u roku od 30 dana od dana donošenja presude pod prijetnjom izvršenja“.