Javni poziv za učešće u programu unaprjeđenja kvaliteta radne snage u metaloprerađivačkom sektoru u saradnji sa dijasporom

Na osnovu Ugovora o saradnji potpisanog između Grada Zenica, FB Mont d.o.o. Slovenija i preduzeća Fuel Boss d.o.o. Zenica, u cilju implementacije Projekta „Podrška zapošljavanju u metaloprerađivačkoj industriji u Gradu Zenici u saradnji sa privrednim subjektima iz dijaspore“ koji se implementira u saradnji sa Vladom Švicarske i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru realizacije projekta ”Dijaspora za razvoj”, sufinansiranim od strane Vlade Švicarske, Grad Zenica raspissao je JAVNI POZIV  za učešće u programu unaprijeđenja kvaliteta radne snage u metaloprerađivačkom sektoru u saradnji sa dijasporom .

Projektom je predviđen transfer znanja i tehnologija u specijalističkim metalskim zanimanjima u saradnji sa dijasporom, što za krajnji rezultat treba da ima povećanje konkurentnosti nezaposlenih osoba na lokalnom tržištu rada i povećanje stope zaposlenosti mlade populacije ljudi.  Predstavnici dijaspore će učestvovati direktno u kreiranju programa stručne edukacije za metalska zanimanja i njegovom sprovođenju u okviru privatnog preduzeća Fuel Boss d.o.o. Zenica. II Program podrazumjeva: – Sticanje znanja i vještina kroz stručnu obuku za obavljanje složenijih poslova koji su srodni osnovnom zanimanju preduzeća Fuel Boss d.o.o. Zenica; – Programom stručne obuke obuhvaćeno je zanimanje zavarivača i bravara/cjevara, odnosno zanimanja i tehnologije čiji su nastavni planovi i programi usklađeni sa standardima EU iz ove oblasti; – Program obuke će biti podijeljen u dva kreirana programa profesionalnog usavršavanja; – Program obuke će biti organiziran u 4 ciklusa, po 2 mjeseca (ukupno 160 sati); – Završni ispit će biti organizovan nakon svake pojedinačne obuke, poslije čega će učesnicima biti izdata Potvrda o realizovanoj obuci.

Pravo učešća imaju: 1. Osobe sa završenom srednjom stručnom spremom; 2. Osobe koja imaju prebivalište na području Grada Zenica.

Prednost pri odabiru će imati osobe: – Koja se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona-  Biro rada Zenica; – Koja imaju diplomu srednje stručne spreme (III stepen) iz oblasti metaloprerade.

Planirana sredstva za realizaciju kreiranja i implementiranja programa stručnog usavršavanja zainteresiranih osoba za specijalizirane poslove u oblasti metaloprerađivačke industrije su obezbijeđena kroz fond projekta ”Dijaspora za razvoj” i istim će biti obuhvaćeno 40 osoba (nezaposlenih i zaposlenih) od kojih će 15 dobiti novo zaposlenje u okviru preduzeća Fuel Boss d.o.o. Zenica, nakon provedenog programa obuke.

Osobe koje žele učestvovati u ovom programu dužne su: – Podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu (aplikacija se može preuzeti na web stranici Grada Zenica, www.zenica.ba i u Službi za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenica, Trg BiH 6, 72 000 Zenica); – Uz aplikaciju priložiti ovjerenu fotokopiju lične karte ili CIPS prijavu boravka na području Grada Zenica, ne stariju od 6 mjeseci; – Original ili ovjerenu kopiju diplome o stečenoj srednjoj stručnoj spremi; – Za nezaposlene osobe – potvrdu da se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona – Biro rada Zenica;

Kandidati koji budu odabrani naknadno će morati dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, odnosno od 04.03. do 18.03.2019. godine. Nepotpune i neblagovremene aplikacije  neće se uzeti u razmatranje.

Aplikacije, sa potrebnom  dokumentacijom, podnose se neposredno na protokol Grada Zenica  ili preporučeno poštom na adresu:

GRAD ZENICA „Službu za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenica“ Trg BiH 6 72 000 Zenica Bosna i Hercegovina Prijava na Javni poziv „Podrška zapošljavanju u metaloprerađivačkoj industriji u Gradu Zenici u saradnji sa privrednim subjektima iz dijaspore“ – NE OTVARATI

Na poleđini koverte obevazeno naznačiti ime i prezime, adresu i kontakt telefon. Sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti na  broj telefona 032/447-693 ili na e-mail masa.skrbic@zenica.ba .