Donesena oslobađajuća presuda u predmetu Naser Orić i drugi

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine је u krivičnom predmetu Naser Orić i dr., nakon vijećanja i glasanja, donijelo i dana 30. novembra 2018. godine objavilo presudu kojom su optuženi Naser Orić i Sabahudin Muhić oslobođeni optužbi, i to da je Naser Orić radnjom opisanom u tački 1. izreke presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika propisano odredbom člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), a Naser Orić i Sabahudin Muhić da su radnjama opisanim u tačkama 2. i 3. izreke presude počinili krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ u vezi sa članom 22. istog Zakona.

Optuženi su oslobođeni optužbe da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, u vrijeme oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske i Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao pripadnici Oružanih snaga Srebrenice Armije R BiH, i to Naser Orić kao komandant Štaba Teritorijalne odbrane Srebrenica i komandant Štaba oružanih snaga subregije Srebrenica, i Sabahudin Muhić zvani „Mrčo“ kao pripadnik Oružanih snaga Srebrenice, u vremenskom periodu od maja do decembra 1992. godine, na području opština Srebrenica i Bratunac postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe člana 3. stav 1., tačka a) i c) III Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12.08.1949. godine.

Na osnovu člana 189. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH) optuženi Naser Orić i Sabahudin Muhić su oslobođeni dužnosti nadoknade troškova krivičnog postupka, tako da isti padaju na teret budžetskih sredstava.

Na osnovu člana 198. stav 3. ZKP BiH, oštećena je sa imovinskopravnim zahtjevom upućena na parnicu.