Stvoreni preduslovi za uspostavu video nadzora na 59 graničnih prijelaza

Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH i Granična policija BiH izradili su tehnički dizajn i specifikaciju za uspostavu sistema video nadzora na 59 međunarodnih graničnih prijelaza. Sistem video nadzora će poboljšati razmjenu informacija i integrisano upravljanjegranicom nameđunarodnim graničnim prijelazima, koji je preporučen i Šengenskim katalogom.

Područje graničnog prijelaza je od posebnog sigurnosnog značaja. Izradom projekta optimizacije, integracije postojećih i izgradnje novih sistemavideo nadzora na međunarodnim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini stvorene su osnove za uspostavu funkcionalnog sistema kontrole granice koristeći najsavremenija tehnološka rješenja.

Ovaj sistem omogućava nadzor i administriranje nadzora graničnih prijelaza sa lokalnog, regionalnog i centralnog nivoa (izgradnja kontrolnih soba), s posebnim akcentom na važnost osiguranja integriteta tajnih i ličnih podataka prikupljenih sistemom video nadzora.

Video nadzor graničnih prijelaza, između ostalog, omogućava obezbjeđivanje dokaza za potrebe pravosudnih institucija,spriječavanje koruptivnih radnji,rekonstrukciju spornih događaja u zonama pod nadzorom, kontrolu i praćenje odvijanja poslovnih procesa i poštivanja zakonitosti u postupanju službenika.

Izgradnja sistema video nadzora po urađenoj dokumentaciji na 29 od ukupno 59 međunarodnih graničnih prijelaza (prva faza) bit će finansirana iz IPA fondova Evropske unije, čime će Bosna i Hercegovina napraviti iskorak u integrisanom upravljanju granicama.

Izrada tehničkog dizajna i specifikacije sistema video nadzora na međunarodnim graničnim prijelazima BiH realizirana je u okviru projekta„Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH“ koji implementira Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH kojeg podržava Vlada Švicarske u okviru Partenrstva u migracijama između dvije zemlje, uz tehničku podršku Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).

Projekat “Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH” podržava Vlada Švicarske #Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini. (Akta.ba)